top of page

Нейрографиката и връзка с други дисциплини

Павел Пискарьов

Нейрографиката дефинира 2 дисциплини - полето на нашите изследвания и полето, в което работим. Ако разделите думата, тогава „графика“ означава изкуство, така че нейрографиката се намира в пресечната точка на изкуството с невропсихологията.

 

Формирането на опита от бъдещето създава стратегия за живот в бъдещето – това е основният мотив в нейрографиката. Когато казваме графика, имаме предвид лист. Когато казваме думата "лист", имаме предвид "плоскост". А където има плоскост, има топос и съответно топософия. 

 

В този смисъл топософията е наука за пространството: пространството на значенията, комуникациите, отношенията, времето и временното пространство. В това пространство можем да изобразим всяка житейска задача, всяко решение, включително времевите координати на тези решения. Можем да сведем миналото, настоящето и бъдещето на един лист, което е невъзможно да се направи в едно въображение или в един текст.

 

Основната идея на нейрографиката е формирането на впечатление. От своя страна впечатлението е междинната област между усещанията и мисленето, тогава усещанията, които се оформят във впечатления, стават за нас основа за бъдещо мислене.

Неврографията е гещалт и има отношение към целостта. В този смисъл има и естетика и понятието "Естетическа интелигентност". Естетиката е ключов еволюционен критерий, защото ние избираме своя партньор по красота по същия начин, по който избираме продукти.

 

Естетическият критерии се явява водещ, в този смисъл, практиката ни позволява съзнателно да се задълбочим. Щом кажем, че се появява дълбочина, веднага се появяват нива на съзнанието, а самият алгоритъм, по който се създават всички нейрографични рисунки, включва както теорията на личността, така и теорията на фигурата и фона, тоест индивида и обществото.​

 

Нейрографиката е геометрия, включително свещената геометрия, тъй като ние работим и с модела - мандала. Може да се говори за науки, правилно е да се говори за антропологична дисциплина, защото част от работата на нейрографиката е работа със знак, със символ, както и с антропологични величини, като например мандалата.

 

В този смисъл нейрографиката е работа с архетипи, тъй като визуалният език е фундаментално архетипен. От друга страна, това е антропологична практика, защото имаме възможност да символизираме пространството.  Също така имаме възможност да работим с агрегориални категории - символи и знаци на епохи, народи, в зависимост от културата, към която принадлежи субекта, който рисува, с други думи човекът, който рисува, или в зависимост от това към какво принадлежи задачата му.

bottom of page