top of page

ПУБЛИЧНА ОФЕРТА

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Този документ, адресиран до всяко физическо лице, наричано по-нататък Клиент, е официална оферта на „Учебен център Павел Пискарьов“, ЕИК 206663125, регистриран в Агенция по вписванията – Търговски регистър, съгласно законодателството на Република България от 27.09.2021г., наричан по-долу Изпълнител и съдържа всички съществени условия за регистриране на Клиента в информационната система на учебния център ,в съответствие с Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и българското законодателство.

1.2. Този документ е публична Оферта. Всяко физическо или юридическо лице, посетило сайтовете на Изпълнителя и/или поддомейните на сайтовете, посочени в приложението към настоящата  Оферта, имащо намерение да закупи една или друга информационна и консултантска услуга и да заплати за получаването на информация и консултация,  придобива качеството Клиент .


2. ПРЕДМЕТ НА ОФЕРТАТА

2.1. Предмет на тази Оферта, е платено предоставяне на информационни и консултантски услуги на Клиента чрез уебинари и/или продажба на електронни стоки (текст, аудио, видео), изпълнения на живо, предоставяне на индивидуални консултации, включително с участието на трети страни, наричани по-долу информационни и консултантски услуги.

2.3. Текущото споразумение за оферта, е налично на следния адрес: https://www.neurograff-bg.com/oferta.


3. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА

3.1. За приемането на публичната оферта (пълно и безусловно),  се счита извършването на плащане от страна на Клиента за услугите, предлагани от Изпълнителя. По отношение на услугите, предлагани от Изпълнителя при условията на плащане на вноски, пълното и безусловно приемане на офертата,  е плащането от страна на Клиента на първата дължима договорена между страните сума.

3.2. Приемането на публичната оферта и последващото действие - сключването на Договор/Споразумение с Клиента, се извършва чрез попълване на заявление за получаване на услуги на уебсайтовете на Изпълнителя и / или поддомейни на уебсайтовете на Изпълнителя (наричани по-долу Приложения) и заплащане на тези услуги чрез прехвърляне на средства към сметките на Изпълнителя директно или чрез един от платежните инструменти, посочени на уебсайтовете на Изпълнителя. Приемането се извършва без подписване на протоколи. Липсата на отправено искане възстановяване от страна на Клиента в съответствие с клауза 4.2 означава, че услугите са предоставени навреме и са с необходимото качество. 

3.3. Услугите за получаване и прехвърляне на средства и техническа поддръжка за плащания от страна на Купувачите от свое име и за сметка на Продавача се предоставят от KBC Банк, PayPal, в зависимост от това кой курс се заплаща.

3.4. За попълване на Заявката, Клиентът е длъжен да предостави следните данни: име, фамилия, телефон за контакт, адрес на електронна поща (е-mail).

3.5. Връзки за участие в уебинара, обучение, линкове за изтегляне и/или преглед на поръчаните дигитални стоки, се изпращат на Клиента на посочения от него имейл, след получаване на плащането от Изпълнителя. 

3.6. В случай , че в срок от 3 (три) работни дни след извършено плащане Клиентът не е получил линк към поръчаните услуги, същият следва да се свърже със службата за поддръжка на адрес: neurograffbg@gmail.com и да предостави доказателство за платена сума - електронно копие на разписката за плащане или данните за плащането.

3.7. Клиентът самостоятелно следва да конфигурира софтуера, хардуера и интернет канала на своя компютър по начин, по който свободно да има техническа възможност да използва всички услуги на порталите-  www.facebook.com, www.youtube.comu, zoom.us, www.pruffme.com, www.disk.yandex.ru, които се използват в процеса на предоставяне на услуги, за да получи съответните информационни и консултантски услуги.

3.8. Изпълнителят си запазва правото да прекрати предоставянето на услуги на Клиента без право на възстановяване на сумата, в случай на открито нарушение от страна на Клиента на правилата за получаване на услуги, а именно: разпалване на етнически и други конфликти, отвличане на вниманието на други участници от получаването услуги, поставяне на неоторизирана реклама в ресурсите на Изпълнителя, нецензурни изявления, обиди на Изпълнителя, лица, привлечени от Изпълнителя за предоставяне на услуги или други участници, неправомерни действия на Клиента срещу Изпълнителя или други участници.

3.9. Услугите се предоставят за лично ползване от Клиента. Същият няма право да предоставя достъп до информационни и консултантски услуги, както и дигитални стоки, собственост на Изпълнителя, на трети страни за тяхното съвместно използване и без изричното писмено съгласие на Изпълнителя.

3.10. Клиентът няма право да разпространява - публикува, включително в  интернет сайтове; клиентът няма право да копира, да прехвърля или препродава на трети страни за търговски или нетърговски цели материалите, предоставени му от Изпълнителя по настоящото Споразумение/Договор за оферта, както и да ги използва в по всякакъв друг начин, различен от лична употреба, без изричното писмено съгласие на Клиента.

3.11. Допълнителното професионално образование и получаването на държавна диплома и сертификати за усъвършенствано обучение е допълнителна услуга, която може да бъде издадена след завършване на курса и услугите, в съответствие с настоящото Споразумение/ Договор за оферта и се урежда с допълнително споразумение.


4. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕКЛАМАЦИИ

4.1. Изпълнителят се задължава да предоставя информационни и консултантски услуги в срок, съобразно програмата и с качествени параметри, в строго съответствие с описанието, публикувано на уебсайтовете на Изпълнителя.

4.2. Клиентът има право да откаже предоставянето на платени информационни и консултантски услуги, както и да иска възстановяване на сумата, само при грубо нарушение от страна на Изпълнителя на характеристиките на услугите, посочени в описанието на програмата, както и предоставеното количеството материали и консултации. 

4.3. Изпълнителят не носи отговорност за несъответствие на предоставената услуга с очакванията на Клиента и/или за неговата субективна оценка. Подобно несъответствие с очакванията и/или негативна субективна оценка, не е основание да се приеме, че  предоставените услуги са некачествени, или не съответстват на договорения обем.

4.4. Плащането от страна на Клиента за следващия пакет от информационни и консултантски услуги означава безусловно потвърждение от страна на Клиента на факта, че всички предоставени преди това услуги са имали необходимото ниво на качество и са били изцяло предоставени от Изпълнителя и получени от Клиента.

4.5. В случай на невъзможност за получаване на услугата по вина на Клиента, решението му да откаже да получи услугата с изключение на предвиденото в клауза 4.2., не може да бъде прието за рекламация и преведените средства от Клиента не подлежат на връщане. 

4.6. Независимо от проучването от страна на Клиента на материалите, предоставени от Изпълнителя, посещенията на индивидуални и групови консултации, предоставяни от Изпълнителя, то услугите се считат за напълно предоставени и приети от Клиента след шест календарни месеца, считано от момента на осигуряване достъп от страна на Изпълнителя до материалите, изпратени на електронната поща на Клиента, включително и до акаунта и групата в социалната мрежа Facebook, акаунта в платформата за обучение или до чата на Fasebook.


5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

5.1. Изпълнителят се задължава да предоставя информационно-консултантска услуга в съответствие с описанието, публикувано на уебсайтовете на Изпълнителя, като своевременно прехвърля на Клиента необходимите връзки за получаване на услуги, достъп до затворени раздели и графици за индивидуални консултации.

5.2. Изпълнителят не носи отговорност за невъзможност за обслужване на Клиента поради причини, свързани с прекъсване на Интернет канала, оборудването или софтуера от страна на Клиента, както и за всякакви други причини, които възпрепятстват Клиента да получи услуги, възникнали чрез по вина на Клиента.

5.3. Изпълнителят не носи отговорност за начина, по който Клиентът е използвал информацията, получена по време на информационно-консултантската услуга, както и за резултатите от използването й от Клиента.

5.4. Изпълнителят има право по всяко време да променя едностранно съдържанието на материалите и условията на тази публична оферта, без предварително съгласуване с Клиента, като гарантира публикуването на променените условия на уебсайтовете на Изпълнителя, не по-малко от един ден преди това. 

5.5. Общата отговорност на Изпълнителя по Споразумението/ Договора  за Оферта за всеки иск , както и претенцията по отношение неговото изпълнение, е ограничена до размера на плащането, платено на Изпълнителя от Клиента по споразумението за Оферта/ Договор.


КЛИЕНТЪТ

5.6. Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни при попълване на Заявлението. В случай,  че Заявлението съдържа неверни или непълни данни, Изпълнителят не носи отговорност пред Клиента за предоставяне на информационни материали, следствие погрешно посочени данни не на Клиента, а на трети лица.

5.7. Клиентът е длъжен да осигури непрекъсната работа на Интернет канала, оборудването и софтуера от своя страна, така че да може свободно да използва всички услуги на порталите www.vk.com, www.facebook.com www. youtube.ru, www.pruffme.com, които се използват в процеса на предоставяне на услуги.

5.8. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Изпълнителя за промяна на своите данни за контакт в писмена форма чрез имейл за контакт: neurograffbg@gmail.com.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. С приемането на условията на Офертата Клиентът се съгласява, в съответствие с приложимото законодателство, с обработването (наричано по-долу PD обработка) от Изпълнителя на предоставената от него информация и (или) неговите лични данни. 

6.2.Обработката на PD се извършва с помощта на инструменти за автоматизация, включително : събиране, запис, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализиране, промяна), извличане, използване, прехвърляне, предоставяне, деперсонализация, блокиране, изтриване, унищожаване на данни, с цел изпълнение от страна на Изпълнителя на неговите задължения, поети съгласно условията на настоящото Споразумение/Договор,  както и други задължения, предвидени в същите, включително чрез съобразяване с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). 

6.3.Срокът за използване на предоставените от Клиента данни е неограничен. 

6.4. Клиентът приема и се съгласява с обработката и използването от страна на Изпълнителя на предоставената от него информация и/или неговите лични данни, за целите на изпращане на информация за услугите и офертите на Изпълнителя. Същите могат да бъдат изпращани  на телефонния номер за контакт и/или имейл адрес за контакт, посочен от Клиента за неопределено време, докато Изпълнителят не получи писмено и/или имейл известие за отписване. Клиентът също така се съгласява с прехвърлянето, за извършване на действията, предвидени в тази клауза, от Изпълнителя на предоставената от него информация и/или неговите лични данни на трети страни, ако има надлежно сключен договор между Изпълнител и такива трети страни.

6.5. Всички информационни материали, предоставени от Изпълнителя на Клиента, включително възможни записи на видео излъчвания, извършени от Изпълнителя в процеса на предоставяне на услуги, са резултат от интелектуална дейност, съставляват изключителното авторско право, включително сродни авторски права и  принадлежат и на Изпълнителя.

6.6. Използването на резултатите от интелектуалната дейност, без писменото съгласие на Изпълнителя, е нарушение на изключителното право на Изпълнителя по Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), което може да доведе до ангажиране на гражданска, административна и наказателна отговорност, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

6.7. Със сключването на това Споразумение/ Договор,  Клиентът се съгласява да използва неговата обратна връзка (информация за неговите резултати, без посочване на пълното име на Клиента) от предоставената от Изпълнителя услуга, прехвърлена на Изпълнителя като част от изпълнението на този Договор/ Споразумение, за публикуване в социалните мрежи, на официалния уебсайт в Интернет, както и във всички други социални ресурси на Изпълнителя. 

6.8. С подписване на Споразумение /Договор, Клиентът потвърждава, че всички условия на от публичната оферта и това Споразумение /Договор, са му ясни и ги приема безусловно и изцяло.

6.9. Настоящото Споразумение/Договор, се счита за сключено и влиза в сила за страните от датата на заплащане на услугите от Клиента и е със срок пълното изпълнение на задълженията на страните. За дата на плащане се приема получаването на средства по банковата сметка на Изпълнителя.


7. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

7.1. За неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията по настоящата публична оферта, страните носят отговорност в съответствие с приложимото законодателство.

7.2. Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си поради настъпването на форсмажорни обстоятелства – война, военни действия, революции, земетресения, наводнения, ембарго и други, които са удостоверени от БТПП или друг компетентен орган. Страната, която твърди, че търпи действието на събития от форсмажорен характер, се задължава да уведоми насрещната страна до 5 (пет) след настъпване на въпросното събитие и е длъжна да представи сертификат, потвърждаващ наличието на това събитие. Ако дадена страна е била неспособна да изпълнява задълженията си поради форсмажорни обстоятелства, то срокът се продължава с период от време, равен на периода от време, през който е продължило временното неизпълнение ,  породено от форсмажорните обстоятелства.

7.3. За решаване на всички отношения между страните, неуредени с  Договора/Споразумението, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

7.4. Всички спорове между страните, породени от този Договор/ Споразумение, или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешаване по взаимно съгласие между страните, а при не постигане на съгласие, ще бъдат разрешавани компетентния български съд. 

Настоящата публична оферта за предоставяне на информационни и консултантски услуги,  е в сила от 4 януари 2022 г.


Приложение към настоящата оферта: Списък на сайтове (домейни), собственост на Изпълнителя: www.neurograff-bg.com.

bottom of page