top of page

НейроРечник

В
Г
Ж
З
Й
Х
Ц
Ч
Ш
Ъ
Ь
Ю
Я

РЕЧНИК

lit_A

А

Алгоритм за Сваляне на Ограниченията (АСО)

АСО – първи фундаментален алгоритъм на НейроГрафиката.

Архетипиране (Големи фигури)

Б

– етап на обединение на полета по смисъл, невронните мрежи и енергетичните сили на психическата енергии.

Базов алгоритъм НейроГрафиката
(алгоритъм на Пискарьов)

Д

– конституция, структурата на метода, състои се от 7 точки (стъпки).

 

Стъпките на алгоритъма осигуряват дълбочина на достъп до различни психически сили чрез принципи на рисуване. В различните рисунки с НейроГрафика, използването на стъпките на алгоритъма се съпоставя с автора на рисунката.

Десетте принципа на Нейрографиката

Е

1. Образът интегрира смисъл 

2. Смисълът съдържа състояние

3. Проблемът е продукт на разума

4. Решението има бионични качества

5. Хармонията води до удовлетворение

6. Вселената се побира на върха на маркера

7. Всяка задача има графично решение

8. Плоскостта на рисунката няма граници

9. Светът е изграден от фигури и линии

10. Рисуването е просто

Естетически коучинг

- обучителна програма, изградена върху уникалната концепция за естетическа интелигентност, включваща уникални концептуални алгоритми на метода НейроГрафика, насочена към решаване на лични и групови проблеми, използвайки законите на красотата и придобиване на уникално естетическо преживяване.

lit_D
lit_I
lit_B

И

Изхвърляне (Катарзис)

– начин за създаване на композицията в АСО. В този алгоритъм ние «изхвърляме» напрежението си върху листа. 

Интеграция

- (от лат. integratio - "възстановяване", "свързване") - процесът на комбиниране на части в едно цяло. В НейроГрафиката това се постига с помощта на третата и четвъртата точки от базовия алгоритъм. Това са Окръгляне (точка 3), Фигура и фон (4.1) и Архетипиране (4.2).

Инструктор

- най-високото ниво на образование в Института по психология на творчеството. Дава право да използвате изучавания Метод за себе си, да го прилагате в своята практика, както и да преподавате Метода и неговите основни алгоритми.

lit_E
lit_K

К

Катарзис (изхвърляне)

- начин за създаване на композицията в АСО. В този алгоритъм ние "изхвърляме" напрежението си върху листа. 

Кейс

- няколко рисунки на една и съща тема. Създава се за по-задълбочено и детайлно изучаване на лична задача, постигане и фиксиране на най-добрия резултат. Кейс се получава, когато работите с няколко техники на една и съща тема (задача) или когато вземете Тема 2.0 за Тема 1 на следваща Нейрографика.

Композиция

Л

- това е изграждането на фигури и обекти върху листа, уточнявайки мащаба на фигурите, разстоянието между тях и начина на интегрирането им.

Линии на Полето

– 5та точка от Базовия алгоритъм. Множествено число - минимум 2-3, максимум 12 линии на полето. Тези линии преминават по линиите, вече съществуващи на рисунката, а понякога прокарват нов маршрут. Усилват и добавят количество и качество на енергията, използвана в работата и я пренасят в космоса. Това са най-изразените линии на силата на природата, връзката с духовната енергия и висшите сили. Могат да бъдат проявени от вече случило се на рисунката или да бъдат добавени за внасяне на смисъл и подкрепа.

Личност

- човекът като субект на социални отношения и съзнателна дейност в областта на обработката на информацията, символизирането, формирането на впечатления и натрупването на двигателна енергия за действие в социална среда.

М

Н

Метод на Парадигмалния анализ

- авторски метод за картографиране на етапите на развитие на същността на света, разделяйки го на части. Състои се от 4 качествени етапа, присъщи на всички обекти на човешката култура и нейното физическо обкръжение. Тя се регулира от уникална схема на взаимодействие на етапите на развитие.

НейроГрафика

– авторско наименование на Метода, защитена марка (патент).

Актив №1.

Научен метод, който съчетава философията, законите на менталната динамика и уникални графични техники и алгоритми, които позволяват на човек да взаимодейства със своето Аз, околната среда и света като цяло.

Нейрографически АлфаВит

- състои се от фигурите на графичната азбука: кръг, триъгълник и квадрат, които отразяват състояния. И Нейрографската линия, която свързва всички елементи и отразява формата и качеството на процеса.

НейроГещалт

– научна теория и практика на работа с бъдещето, предавана в четири коучинг школи на Института по психология на творчеството.

НейроБионика / Психосоматичен коучинг

1-ва школа на Института по Психология на Творчеството.

НейроГрафика / Естетически коучинг

2-ра школа на Института по Психология на Творчеството.

НейроДизайн / Аналитичен коучинг

3-та школа на Института по Психология на Творчеството.

НейроДинамика / Екзистенциален коучинг

4-та школа на Института по Психология на Творчеството..

lit_L
lit_M
lit_N

Нейропластика

- научна концепция, която съчетава всички идеи, технологии и подходи, които позволяват да се стимулира пластичността на мозъка и по този начин да се промени конфигурацията на невронните връзки, влияещи върху живота на субекта.

Нейрогенеза

- е многоетапен процес на образуване на нови нервни клетки в зрялата централна нервна система (ЦНС), което е нейната адаптивна функция.

Невронна верига 

- група от неврони, която съдържа всички аспекти на дадена тема.

Нейрографична линия (Линия на Пискарьов)

– Актив №2. Основен графичен актив на Метода. Линията е проекция на мисълта върху равнината на листа. Нейролиниите изразяват различни аспекти на силите (лични, социални, духовни)

Точна формулировка:

Нейрографичната линия не се повтаря никъде по продължението си и ние я водим там, където не очакваме да я видим.

Нейрографичен модел (паттерн)

- принципът на интеграцията (принципът на Пискарьов), специален уникален метод за съединяване(окръгляне) на линии, фигури, обекти, който се състои в организиране на невронни връзки чрез заобляне на ъглите, образувани по време на тяхното пресичане.

О
lit_P

О

Окръгляне

- 3-та точка от Базов Алгоритъм. Етапът, в който заобляме всички остроти - както в рисунката, така и в характера си (индивидуално несъзнавано).

lit_R
lit_S

П

Персона (Persona)

- или маска - архетип, който е социален образ, който човек изпълнява, като изпълнява изискванията, отправени към него от обществото. Общественото лице на човек, възприемано от другите. Една персона може да скрие болезнени места, уязвимост и слабост, както и същността на личността на човека.

Ползвател

- първата базова степен в Института по психология на творчеството. Дава ви правото да използвате научения Метод за себе си.

Пирамида на съзнанието

- авторски модел на психическата реалност на човек, който илюстрира неговата дълбока структура. Състои се от 8 нива на енергия и съзнание. Илюстрира дълбочината на работа на различните точки от Базов алгоритъм.

Р

C

Рефлексия в НейроГрафиката

– 4 точки на вниманието: 

1.Визуална среда (външна - наблюдение на алгоритъма, вътрешна - наблюдение на собственото съзнание).

2. Емоции, чувства.

3. Чувства (физическо тяло).

4. Заключения, тълкувания.

 

Фиксира се чрез запис в дневник или тетрадка: номер, тема, описание на стъпките на Базовия алгоритъм.

Самост

- архетип, дефиниран от два етапа на познание:
1. Елементи, конституционни свойства и качества на света.

2. Абсолютът, цялото неделимо на безкрайното.

Специалист

- първата професионална степен в Института по психология на творчеството. Дава право да използвате изучавания Метод за себе си, да го прилагате в своята практика, както и да го представяте без право на преподаване.

Структура на личността

- съвкупност от психични елементи с връзка между тях, която се е развила в процеса на човешкото развитие, определяща неговия избор на решение и поведение в обществото.

Супервизор

Т

Ф

– Инструктор, преминал практически стаж в ИПТ, усвоил нормите на общуване със студенти и формите за анализ на рисунките на студентите (супервизии).

Теория на Метамодерн

- интегративна теория на хуманитарното познание. Научната теория на Павел Пискарьов, синтезираща свойствата и качествата на различни епохи от развитието на цивилизацията, същността на света, неговите отделни части от дълбокото минало до безкрайното бъдеще.

Фиксация

- образ на решението, избора на най-значимата фигура, 6-та точка от Базовия алгоритъм. Завършване на графичната ирационална част от работата.

lit_T
lit_F
Anchor 1
bottom of page